Meireni kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Meile on oluline toodete täielik vastavus tehnilistele nõuetele ning nende garanteeritud kõrge kvaliteet, samuti ettevõtte keskkonnahoidlik ja -säästlik tegevus.

Selle tagamiseks on meil väärtustatud järgmiste kvaliteedi- ja keskkonnaalaste põhimõtete järgimine:

  • Parendame pidevalt oma kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi toimivust ja mõjusust;
  • Tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude ettevõtte tegevusele kohanduvate nõuete ja normidega;
  • Kasutame toodetavate konstruktsioonide ja detailide kvaliteeti tõstvaid ning keskkonda säästvaid tehnoloogiaid;
  • Hoiame ära saastamist ja vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid;
  • Arendame ettevõtet, tõstame töötajate kompetentsi ja kvalifikatsiooni;
  • Oleme oma tootmistegevuses kliendikesksed, peame kinni kokkulepitud tähtaegadest, kindlustame kliendi nõuete, soovide ja vajaduste täitumise ning rahulolu saavutamise;
  • Ennetame ja väldime hädaohtlikke olukordi ning kindlustame nende tekkimise korral tegutsemiseks töötajate valmisoleku;
  • Identifitseerime, hindame ja ohjame ettevõtte kontrollialal süstemaatiliselt keskkonnaaspekte;
  • Teavitame töötajaid ja koostööpartnereid ettevõtte keskkonnahoiu ja -säästlikkuse põhimõtetest, ettevõtte tegevusega kaasnevatest keskkonnaaspektidest ning nendest tulenevate mõjude likvideerimiseks või vähendamiseks vajalikest abinõudest ja meetmetest;
  • Tagame oma töötajatele ohutu ja tervisliku töökeskkonna ning heaolu.